โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ที่หอประชุมสภาวสุ โรงเรียนวัดอินกัลยา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะหัน โดยมี ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหัน นายสันต์ สร้อยแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากรประจำโครงการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากตำบลบ้านขล้อ ตำบลเสาธง ตำบลหันสังจำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ