You are currently viewing โครงการป้องกันไข้เลือดโรคไข้เลือด  ประจำปีงบประมาณ 2562  	 	กิจกรรมเดินรณรงค์ในการป้องกันยุงลาย  กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และกิจกรรมพ่นหมอกควัน

โครงการป้องกันไข้เลือดโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมเดินรณรงค์ในการป้องกันยุงลาย กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และกิจกรรมพ่นหมอกควัน