โครงการประชุมประชาคม ประจำปี พ.ศ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัดประชุมประชาคม ประจำปี พ.ศ 2566 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน