โครงการประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง  ได้จัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วัดเสาธงเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง เพื่อจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอโครงการ/กิจกรรม สำหรับนำไปเป็นข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนในตำบลเสาธง ตำบลทางกลาง จำนวน  80 คน      ที่ประชุม เสนอโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน จำนวน 74 โครงการ เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีมติให้นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม นำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น