โครงการทางกลางสร้างสุข สุขกายด้วยการออกกำลังกาย

โครงการทางกลางสร้างสุข สุขกายด้วยการออกกำลังกาย โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายตามช่วงวัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้เลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง และภายหลังจากอบรมจะมีการจัดหาเส้นทางออกกำลังกายในชุมชนที่ปลอดภัยมีกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน และแกว่งห่วงฮูลาฮูป ทุกวันเวลา 17.00 – 18.30 น. และในวันอังคารและพฤหัสบดีจะออกกำลังกายไปพร้อมๆกันเป็นทีมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายและชักชวนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทางกลางมาร่วมออกกำลังกายด้วยกัน โดยจะมีผู้นำชุมชนคอยดูแลเรื่องรถและความปลอดภัยให้แก่ผู้ออกกำลังกายทุกคน และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายในเส้นทางออกกำลังกายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ 28 กันยายน 2565