โครงการดูแลสภาวะสุขภาพของประชาชนเพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนตำบลเสาธงและกระตุ้นให้ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเองก่อนการเกิดการเจ็บป่วยรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข

โครงการดูแลสภาวะสุขภาพของประชาชนเพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนตำบลเสาธงและกระตุ้นให้ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเองก่อนการเกิดการเจ็บป่วยรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข