แผนการใช้งบประมาณประจำปี

[pdfjs-viewer attachment_id=3763 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.pdf viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”on” zoom=0 ]