อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงแต่งตั้งผู้ผ่านการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 คน คือ 1. นางสุรินทร์ ทรัพย์ระเบียบ และ 2. นางสาวลัคนา ขวัญเมือง เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง