หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันและเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่ทำให้บ้านเมืองดูไม่สะอาด และขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จึงออกประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ และ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย  เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน ดังนี้

ประกาศ-หลัเกณฑ์_merged