หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
   – มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐
   – มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
   – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติม ) พ.ศ. ๒๕๖๑
   – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑

3.การพัฒนาบุคลลากร
   – กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   – มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐

4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
   – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ. ๒๕๖๑
   – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
   – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๒

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
   – กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
   – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
   – การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ และพนักงานจ้าง
   – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
   – หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
   – หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕’๖๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖)
    – กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘

[pdfjs-viewer attachment_id=3674 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการประเม.pdf viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการประเม.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”on” zoom=0 ]
[pdfjs-viewer attachment_id=3673 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการประเม-2.pdf viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการประเม-2.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”on” zoom=0 ]