ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง สำรวจข้อมูลประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง สำรวจข้อมูลประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

ตามที่ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จองวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 300,000 โดส หรือ 150,000 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลประชาชนที่ประสงค์รับวัคซีนซิโนฟาร์ม หาก อบจ.พระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงแจ้งให้ อบต.เสาธง สำรวจข้อมูลประชาชน และหาก อบจ.ได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยคุณสมบัติผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ มีดังนี้ 1. สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน หรือเป็นผู้ที่ยังไม่ได้จองวัคซีนกับหมอพร้อม / รพ.สต. / อสม. 2. ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียน และมีคุณสมบัติตามข้างต้น สามารถมาลงชื่อได้ที่ อบต.เสาธง ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 จนถึงวันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30น.) โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตำบลเสาธง และตำบลทางกลาง ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 035-777117