ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเสาธง จัดกิจกรรมการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนักเรียนติดภายในรถ ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อผู้ปกครอง