ผลการประหยัดพลังงาน อบต.เสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง มีผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ร้อยละ 16.63 และผลการประหยัดน้ำมัน
ร้อยละ 9.89
รายละเอียดเพิ่มเติมที่