ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแสดงการทำงานของระบบน้ำเสียโรงงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565

ข้อมูลแสดงการทำงานของระบบน้ำเสียโรงงานในเขต อบต.เสาธง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565

รายงานน้ำเสีย-กพ-65