ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแสดงการทำงานของระบบน้ำเสียโรงงาน ประจำเดือนมกราคม 2564