ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น “ตะกร้าหวาย” ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น “ตะกร้าหวาย” ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ ๑9 กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทางกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 รับจำนวนกำจัด