ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณคลองมะดัน หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศนรอยุธยา

ประกาศแผน-คลองมะดัน