ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2566