ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินงานในศูนย์พักคอย ตำบลเสาธง-ตำบลทางกลาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วัสดุ-อุปกรณ์-ครุภัณฑ์-ศูนย์พักคอย