ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์และบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประปา-ม.2-ต.ทางกลาง