ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

PDF Embedder requires a url attribute

กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ National e-Payment Master Plan โดยทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นแทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละประเภท ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จึงขอแจ้งผู้มีสิทธิทุกท่านในการตรวจสอบการโอนเงิน ตามกำหนดการดังกล่าว ของทุกเดือน หากผู้มีสิทธิท่านใดมิได้รับการโอนเงิน จากกรมบัญชีกลางในแต่ละเดือน ให้ดำเนินการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูล และองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จะส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อกรมบัญชีกลาง จะได้ดำเนินการโอนเงินตกเบิกให้ท่านในเดือนถัดไป