หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวสมพร มีวงษ์สม

รองปลัดองค์การบิหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 089-830-7797

นางสาวสมพร มีวงษ์สม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เบอร์โทร : 089-830-7797

นายมานะ สมภาค

ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวปราณิสา วงษ์นิกร

หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวอำภาพร ศรีอำไพ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 035-777-117