สมาชิกสภา

นายชัยรัชต์ ทองทา

ประธานสภาฯ อบต.เสาธง
เบอร์โทร: 081-833-8059

นายอารมณ์ พึ่งตระกูล

รองประธานสภาฯ อบต. เสาธง
เบอร์โทร: 089​-083-8601

นายประทุม ทองพิมพ์

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง
เบอร์โทร: 081​-290-6436

นายพนา เปี่ยมบุญ

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 2 ตำบลทางกลาง
เบอร์โทร: 098-708-7250

นางลั่นทม แช่มพักตร์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง
เบอร์โทร: 083​-999- 6093

นายจำนงค์ เนื่องภิรมย์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง
เบอร์โทร: 089​-081​-1086

นายณรงค์ บุญนุกูล

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง
เบอร์โทร: 062-519-9553

นายประภาส ทองไพบูลย์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง
เบอร์โทร: 086-075-4745

นายอุดร โฉมยา

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง
เบอร์โทร: 084-761-3773