สมาชิกสภา

นายชัยรัชต์ ทองทา

ประธานสภาฯ อบต.เสาธง

นายอารมณ์ พึ่งตระกูล

รองประธานสภาฯ อบต. เสาธง

นายประทุม ทองพิมพ์

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง

นายพนา เปี่ยมบุญ

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 2 ตำบลทางกลาง

นางลั่นทม แช่มพักตร์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง

นายจำนงค์ เนื่องภิรมย์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง

นายณรงค์ บุญนุกูล

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง

นายประภาส ทองไพบูลย์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง

นายอุดร โฉมยา

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง