ผู้บริหาร

นายวสันต์ อินทร์จันทร์

นายกองค์การบริหารเทศบาลตำบล เสาธง เบอร์โทรศัพท์ 081-852-0929

นายสำรวย เสือเปรียว

รองนายกองค์การบริหารเทศบาลตำบลเสาธง เบอร์โทรศัพท์ 081-627-6846

นายไพฑูรย์ นิมะบุตร

รองนายกองค์การบริหารเทศบาลตำบลเสาธง เบอร์โทรศัพท์ 089-911-0450

นายบุญช่วย พันธุ์กล้วยไม้

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เบอร์โทรศัพท์ 095-656-7120