บันทึกการประชุมสภาฯ อบต. ประจำปี 2566

1. แบบขอเสนอญัตติ
2. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี 2567 สมัยแรก
3. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
4. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
5. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
6. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
7. ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2566
8. ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2566 วันที่ 10 กรกฏาคม 2566
9. ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 20 กันยายน 2566
10. ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2566 วันที่ 22 ธันวาคม 2566
11. ประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 4 ครั้ง 1 2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566
12. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
13. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2566 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
14. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2566 วันที่ 10 เมษายน 2566
15. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2566 วันที่ 7 มิถุนายน 2566
16. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 2566 วันที่ 11 สิงหาคม 2566
17. รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2566
18. หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
19. หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
20. หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
21. หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
22. หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
23. หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566