นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงปลอดบุหรี่

ประกาศ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงปลอดบุหรี่
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 กำหนดให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพผู้สูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินงานที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายที่กำหนด จึงกำหนดนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงปลอดบุหรี่ เพื่อให้หน่วยงาน ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564