ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลเสาธงและตำบลทางกลาง ประจำปี 2565

ดำเนินกิจกรรม

  1. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
  2. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่