ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ตามแบบประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน Barthel ADL index ของผู้สูงอายุ ) ตำบลเสาธง