งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

  • งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
  • งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
  • งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  • งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561