คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

สื่อความรู้ต้นแบบการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?offset=0&cid=196&filename=

คู่มือเลือกตั้ง