ข้อบัญญัติ

  • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติ

  • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561