ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอวังบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอวังบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 ได้ที่ https://forms.gle/9ntr6vCYJcwkfsAm9 หรือ QR code ด้านล่างนี้

https://forms.gle/9ntr6vCYJcwkfsAm9