การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

อบต.เสาธง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5