การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)