กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒

กฎกระทรวง

ประกาศการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ31 ก.ค. 2562

ประกาศการกระจายอำนาจ

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

4.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.-2562

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

5.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-7-พ.ศ.-2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ ๒๕๖๒

แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล-พ.ศ-๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย