ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

แผนงาน/ผลการดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ความพึงพอใจการให้บริการ

ITA

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Post Image

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Post Image

โครงการปลูกฝังจิตสำนึกเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Post Image

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Post Image

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ (วัดเทพธาราราม)

Post Image

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ

Post Image

โครงการป้องกันไข้เลือดโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมเดินรณรงค์ในการป้องกันยุงลาย กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และกิจกรรมพ่นหมอกควัน

Post Image

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงร่วมกับอำภอบางปะหัน ผู้นำชุมชน และบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการปรับสภาพบ้าน และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

Post Image

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยแก่เด็กและเยาวชน

Post Image

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1-ม.5 ตำบลเสาธง

Post Image

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

{"slide_show":"2","slide_scroll":"1","dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"5000","speed":"300","loop":"true","design":"design-1"}
Post Image

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Post Image

ขอเชิญร่วมประเมินผลความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

Post Image

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

Post Image

ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล

Post Image

ขอเชิญชวนประชาชนประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

Post Image

ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี (ฮาวทูทิ้ง)

Post Image

ขอเลื่อนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

Post Image

การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

Post Image

แนะนําการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ปลอดภัยและถูกวิธี

Post Image

การเว้นระยะห่างทางสังคมกับ 8 วิธีหนี COVID-19 DISTANCING

{"slide_show":"2","slide_scroll":"1","dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"5000","speed":"300","loop":"true","design":"design-1"}
116789
Total Users : 6789
Total views : 14772