สมาชิกสภา อบต.เสาธง

นายบุญช่วย พันธ์กล้วยไม้
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1 ต.ทางกลาง
ประธานสภา อบต.เสาธง
นายวสันต์ อินทร์จันทร์
รองประธานสภา อบต.เสาธง
นายสมประสงค์ นาคนาคา
เลขานุการสภาฯ อบต.เสาธง
นายอารมณ์ พึ่งตระกูล
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธง
นายปัญญา เหมือนสกุล
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธง
นายชัยรัชต์ ทองทา
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง
นายจันทร์แรม เจริญผล
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง
นายณรงค์ คำรื่น
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง
นายประภาส ทองไพบูลย์
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง
(……………………………….)
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง
นายวิเชียร สังข์สวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง

นายพนา เปี่ยมบุญ
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 2 ตำบลทางกลาง

นางประเชิญ ผดุงวาส
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 2 ตำบลทางกลาง
นางลั่นทม แช่มพักตร์
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง
นางชลอ เฉลิมทอง
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง
นายจำนงค์ เนื่องภิรมย์
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง