คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

นายสมประสงค์ นาคนาคา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง