โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

“การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง” ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ 5 – 7 กันยายน 2558
ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี

 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน