โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง และผู้นำชุมชน สามารถเสริมสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นการผลักดัน กระตุ้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการคิด ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้ด้วยตนเอง และการนำมูลฝอยในชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ โดยพิจารณาการปฏิบัติด้านเทคนิคในการนำมูลฝอยมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และสามารถเสริมสร้างแนวคิดและหลักการ “การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ นำไปพัฒนาในการจัดการมูลฝอยได้อย่างเหมาะสม

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2563