ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเตือน กันยายน ๒๕๖๓