นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  1. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
  2. ประกาศเรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล