ขอเลื่อนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)