โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอบางปะหัน ส่วนราชการในอำเภอบางปะหัน จิตอาสาพระราชทาน เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ฯ ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด ปลูกต้นไม้ และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”