โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา “สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา”

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา “สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา”
เพื่อให้สมาชิกสภา อบต. เสาธง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ถวายเทียนพรรษา และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาทั้งหมด 4 วัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา “สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา”