Author: YBB Technology

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

Download : ที่นี่