สำนักปลัด

นายสมประสงค์ นาคนาคา
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
นางสาวสมพร มีวงษ์สม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวปราณิสา วงษ์นิกร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชุติมา ชัยมงคล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกุลกนก นุสธรรม
ครู ค.ศ. 1
นางสาวริสากุล ทิพวรรณ
นักทรัพยกรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพัชรา สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสรศักดิ์ ศิริมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวกิ่งกาญจน์ ชาวเนื้อดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาภรณ์ ประทุมเวชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพพล พานิชจะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศรียุพา เสือเปรียว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณาตยา เขตร์ตานิม
คนงานทั่วไป