กองคลัง

นางสาวสมพร มีวงษ์สม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอำภาพร ศรีอำไพ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางเพียงทอง ศิริมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง