วิสัยทัศน์

“ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา

ชาวประชาเป็นสุข สาธารณสุขก้าวหน้า

เศรษฐกิจพึ่งพา การศึกษาทั่วถึง

คำนึงถึงวัฒนธรรม นำพาการเกษตร

สารสนเทศล้ำสมัย ใส่ใจงานบริการ”